Re: Hur bryta vanmakten?
...

Helena Andersson
Tisdag, 3/25/2003 12:06 PM
Re: Hur bryta vanmakten?
BUG SCANDAL in EU: INFO-THEFT d.v.s "IT-matic-INFOSTÖLDER... officiella tjuvar som kartlägger
folket
**
- FM Channel Radio Independent Laponia rapporterar sanningen om de officiella
tjuvar som tjuvlyssnar folket..
- Info-Theft?
- Ännu värre!... Dsådana instrumenter visar sig att blivit alltmer performerade
i senaste tider... Vissa länder som blivit enkla knähundar blundar för
info-transfer då den sionistiska imperialismen bedriver...
- Låt höra inspelningen!..
- I slutet på år 1997 lämnades till EU-kommissionen en rapport som fastställde
att USA bedriver ett omfattande spionage på regeringar, organisationer, företag
och privatpersoner i alla länder på jorden. Därmed kan historien om detta
gigantiska tjuvlyssnande berättas utan risk för att någon vågar påstå att det är
en rövarhistoria.
Spionaget började avslöjas i samband med den konflikt som Nya Zealand hade med
USA år 1985 då nyazealändarna vägrade ta emot ett amerikanskt örlogsfartyg
utrustat med atomvapen. Den nya zealändska "Goverment Communications Security
Bureau"
(Statliga säkerhetsbyrån för kommunikation) hade haft ett mycket intimt
samarbete med USA, vilket började framstå som smått opatriotiskt i konfliktens
kölvatten.
- Är det foto från FAS' websajt?
- Det är det!.. Den stora engelsk-amerikanska avlyssningsanläggningen i Menwith
i England med sina många inbyggda antenner.
Från den kan de amerikanska underrättelsetjänsterna avlyssna all radiotrafik,
även den radioburna telefontrafiken, i hela Europa inklusive Ryssland till Ural.
En liknande anläggning finns i Böhmen i Germania.
- Vi hörde omden avslöjande boken?
- Aktuellt..Så man beslöt att göra verksamheten känd för allmänheten. En
journalist och författare vid namn Nicky Hagen bereddes tillfälle att intervjua
ett 50-tal personer inom GCSB. Han skrev så småningom en bok om det material han
fått fram:
"Secret Power" (Hemlig makt), vars två första kapitel har lagts ut på internet
av FAS (Federation of American Scientist – Förbundet för amerikanska
vetenskapsmän). På sin websajt försöker FAS lägga ut allt vad de kan hitta om
hemlig amerikansk statlig verksamhet. - Finns det någon överenskommelse mellan
Big Brother och Britannia?
- Jo, det finns. Hela spionverksamheten har sitt ursprung i den överenskommelse
mellan USA och Storbritanninen om ett omfattande gemensamt spaningssamarbete
riktat mot Sovjetunionen under det kalla kriget. Samarbetet kom att kallas UKUSA
(uttalas jukooza). Efterhand kom också Australien och Nya Zealand att ingå.
Ytterligare anslöts småningom Germania, Japan, Norge, Sydkorea och Turkiet. Med
den elektroniska revolutionen, inte minst i form av kommunikationssateliterna,
öppnades helt nya möjligheter till civil spaning. Den fick den i början lilla
amerikanska underrättelseorganisationen "National Security Agency" (NSA) ta hand
om.
- Är NSA en av de största i dag?
- Definitely... NSA har efterhand byggt upp ett väldigt maskineri för civil
underrättelseinhämtning. NSA har sålunda jorden runt stationer med stora
parabolskålar för tjuvmottagning av trafiken på kommunikationssateliterna. De
sköts i ofta i samarbete med värdlandet som i Britannia, Australien och Nya
Zealand (ända till konflikten med USA). Vidare tappar NSA Atlantkabeln genom en
förgrening i England. NSA sägs vidare har egna ubåtar för radiospaning. NSA tros
också ha ett rum i alla amerikanska ambassader världen över där man med modern
teknik kan avlyssna telefontrafiken i respektiva lands huvudstäder. Alla
mikrovågsburen telefontrafik fångas också upp av NSA:s många spaningsantenner.
NSA har stora specialkonsturerade datorer, som kan lyssna på två miljoner samtal
samtidigt, reagera på nyckelord i ett samtal och lagra konversationen för
utskrift. På samma sätt går datorerna igenom alla e-postbrev, fax och andra
meddelanden som passerar kommunikationssatelliterna och telefonkablarna och
plockar fram med hjälp av nyckelord vad som intresserar NSA och den amerikanska
administrationen.
- Echelon då?
- Det ytterst effektiva systemet kallas ECHELON. Dess nyckelord finns samlade
lexikon som har egna namn i respektive land som ingår i systemet. Det är i det
här sammanhanget om kryptering av meddelanden på internet har komplicerat
situationen. Men USA har tills vidare löst problemet genom att lagstifta att de
amerikanska krypteringsprogrammens krypteringsnycklar ska finnas hos amerikanska
myndigheter. Det betyder i klartext att NSA även i fortsättningen ska kunna läsa
krypterade meddelanden på internet. Vi kan sålunda kallt räkna med att även den
svenska regeringens telefonsamtal avlyssnas av NSA via amerikanska ambassaden.
Mycket troligt är också att NSA på sätt eller annat länkat in sig på det svenska
telefonnätet och avlyssnar samtal och internet-aktivitet hos företag och
privatpersoner av intresse. Det är frågan om en grov kränkning av den svenska
suveräniteten. Men kommer SvekJa att reagera? Mycket tyder på att SvekJa på ett
eller annat sätt är inlemmat i UKUSA.
- Vad kan EU göra?
- Denna gigantiska civila spaning, den största någonsin i världshistorien, är en
klart ovänlig handling av en arrogant stormakt. Rapporten från EU-kommissionen
lyfter äntligen problematiken upp på bordet. Avsikten med rapporten är att EU:s
vetenskapsråd ska dryfta frågan och komma med förslag om motåtgärder. Det ska
bli intressant att vad man kommer på, särskilt med tanke på hur hårt
Storbritannien och även Tyskland bundit upp sig vid USA.
- Överlämnar svenska staten information om svenska medborgare till USA?
- Hur intimt är SvekJa's samarbete med de västallierades stora organisation för
informationsinhämtning, UKUSA? Kan det förhålla så att SvekJa utlämnar
information om sina medborgare till USA? Om så är fallet hur vanligt är det?
Taurnet var den första tidningen i SvekJa som skrev om EU-kommissionens rapport
om den världsomfattande avlyssning av telefon- och radiotrafiken som organiseras
av amerikanska National Security Agency. Taurnet gjorde det efter det
redaktionen läst engelska och norska teletidningar som skrev om EU-rapporten
dagen efter den publicerats. Taurnets artikel om avlyssningssystemet lades ut
971217. Sedan väntade redaktionen med spänning på att svensk press i övrigt
skulle reagera. Men ingenting hände förrän i april då Dagens Nyheter's
korrespondent i Helsingfors refererade en artikel i Helsingin Sanomat om
EU-rapporten. Men även den artikeln blåste förbi. I Svenska Dagblad (980610)
publicerade för första gången ett lite mera omfattande material om avlyssningen
och EU-rapporten.
- FRA på Lovön tjuvlyssnar, enligt nära uppgifter...
- Det är den sanningen.. I SvD:s artikel citeras den engelska tidskriften
Network Security, vars korrespondent i Washington hävdar i en artikel att
Sverige har en avlyssningscentral vid Bromma flygfält, som förmedlar material
till UKUSA. Det är benämningen på det samarbetsavtal för avlyssning av
östblocket som byggdes upp efter andra världskriget. SvD kan precisera detta
till Försvarets Radioanstalt, som har en avlyssningsanläggning i Ekerö, närmare
bestämt på Lovön. FRA behövdes utan tvekan under kalla kriget och behövs än i
dag för att hålla koll på ryska flottans radiotrafik från Kaliningrad och de
ryska elitförbandens radioaktivitet vid gränsen till Finland norr om Leningrad
(Petersburg). Men det kan inte uppta anläggningens hela kapacitet. Vad gör man
därutöver?
- Tjuvlyssnar FRA på egna medborgare?
- SvD har också talat med FRA:s direktör Johan Tunberger. Han vill varken
bekräfta eller dementera att anläggningen bistår amerikanarna med avlyssning.
Inte heller kan ha upplysa om vad man gör i sin operativa verksamhet. Det är ju
mycket intressanta svar. Eftersom kalla kriget är slut skulle det ju inte längre
finnas skäl för ett sådant hemlighetsmakeri. Misstanken växer fram att man
tjuvlyssnar på egna medborgare och förmedlar information om dem till USA!
- Taurnet frågade justitieministern
- Efter införandet av artikeln om avlyssningssystemet skickade Taurnet ett
e-postbrev till justitieministern med en förfrågan vad regeringen avser att göra
i anledning av EU-rapporten. Vi fick bekräftelse på att brevet kommit fram och
registrerats, men något svar fick vi inte.
Justitieministerns tystnad gav redaktionen en känsla av att EU-rapporten inte
innehöll några nyheter för regeringen. Redaktionen kunde i själva verket börja
misstänka att svenska staten sedan länge var engagerad i ett intimt samarbete
med UKUSA och USA. Sedan kom tidningsuppgifter om att amerikanska myndigheter
med lätthet kunnat spåra svenska hackers ända fram till deras gatuadress. Detta
låter sig inte göras utan samarbete med svenska myndigheter, som därvid lämnat
ut information om svenska medborgare. Men vem var det som gav ut denna
information?
- FRA utpekas, eller hur?
- Det är det!.. Nu utpekar då någon källa i Washington FRA som den troligaste
leverantören av information om svenskar till utlandet. Stämmer det är det mycket
oroväckande. Det är frågan om totalitära fasoner, som innebär att ett statligt
inrättning begår förräderi mot landets medborgare. Många säger att något sådant
inte är möjligt. Men regeringen vill inte tillåta fri insyn i SÄPO:s handlingar,
eftersom SÄPO:s agerande genom decennierna kan misstänkas att skulle bl a
avslöja någonting liknande. SÄPO:s föregångare sålde information till Tyskland
under andra världskriget, varför skulle SÄPO och de andra
säkerhetsorganisationerna ha ändrat sina vanor? Jo., eftersom Säpo är inte en
homogen apparat och flera judiska bastarder som låtsas vara anställda gynnas i
mekanismen... Skiten liknar skiten oavsett platsen heter Jew York, Sydney eller
Stockholm och självklart dessa människofiender manipulerar uppgifter som
erfarna sina mästerlögnare förfäder Horowitz, Abrahamowitz .. Jo, vissa bytte
sitt namn redan varit efterlysta om plundringen under 2:a Världkriget, blivit
låtsas svenskar... Ifårklädda schakaler förstör institutionerna bland annnat den
här säkerhetsapparaten...
- Affärs- och industrispionage då?
- USA brukar motivera sitt globala avlyssnande som ett nödvändigt led i kampen
mot knarkhandel och internationell brottslighet. Varsågod, ingen har något att
invända mot det.
Men spionaget sträcker mycket längre. Greenpeace och Amnesty International här
sannolikt till de internationella organisationer som övervakas av politiska
skäl. Hur omfattande det politiska spionaget är kan vi bara ana. Men det är ett
direkt brott mot demokratin. Därutöver tycks amerikanarna använda avlyssningen
till affärs- och industrispionage, till att skaffa USA konkurrensfördelar,
enligt artikeln i Svenska Dagbadet. Det är direkt kriminellt och torde bryta t o
m mot amerikansk lagstiftning.
- Kriminella avlyssnare anställs liksom Nedim Dagdeviren, Abit Dundar, Novin
Harsan och de som kommit från latinodiktatutrers områdena... Eller hur?
- Visst!.. Men NSA har förfarit så slugt att det har anläggningar utanför USA,
där man inte behöver bry sig om amerikansk eller lokal lagstiftning, vilket t ex
engelska organisationer som försöker bevaka regeringarnas i regeln
antidemokratiska övervakning av medborgarna, har varit angelägna om att påpeka.
Det är frågan om en ny typ av statlig kriminalitet som i kraft av sin
internationalism kan bryta mot det egna och andra länders nationella och
demokratiska lagar. Att svenska staten också deltar i denna kriminella
verksamhet och t o m kan misstänkas förråda sina medborgare åt detta
internationella syndikat i immateriella brott är skrämmande. Det är hög tid på
att personer som vågar tänka självständigt i Sverige får upp ögonen för detta
synnerligen oroande och anmärkningsvärda fenomen.
- Har du vissa andra namn som ska överraska oss?
- Massor.. Den hä radiokanalens baser kan klara med uppgifter... Så många
lättköpta typer... Från vilket land som helst...
- Från SvekJa Kingdom exempelvis...
- Det kan jag inte avsöja för att hälften av anställda i TT, migrationsverket,
kommunala och stadsdelsnämndernas parasiter blir sur mot mig och även min den
här lilla lokalatidningen missar dessa flersidiga innehållstomma annonsinkomster
då... Massa bekanta som misssar sina poster
- Foster?
- ?!

**

- Vilka kategorier som offras mest, värst?
- De undertryckta samhällsklasser...
- Jan Guillou är inte medlem i någon undertryckta enligt dina kategorisering...
- Men han var registrerade...
- Han var? Inte längre?
- Inte!... Eftersom har sådana råd nu att spela I samma kasinoit och köpa lika
dyra droger som överklassen gör..
- Du är farligt för att du kritiserar systemet...
- Därför är jag en av de som systemet ständigt trampar på...

**

- Vet du vad, Jonas Hållén; Jag funderar om de inkonsekventa beteendena..
- Aktuellt i detta fall, Comrade Lars Törnman? - Jodå!... Man som förvånar
mig som inte alltid kämpar mot sina sanna fiender utan visar motsägelser... Jag
känner vissa systemkritiker som visar ofattbara, barnsliga attityder... - Vad
menar du? - Jo, en av utsatta ägnar sig åt absurda karikaturer eller
atesitiska kamrater som börjar gå till kyrkan och andra ritat en gång en
davidstjärna och klistrat å fickan? - Å fotot af Rainer Holm menar du? Eller
den datarebellen sagoberättaren Bodil Margret Lindqvist som tjallades av
kyrkogängets profiter, straffades men ändå hon hjälpte till de jäviga
kryrkokonfirmatörer för "homepages", helt gratis... Tcholakov's vissa
surrealistiska karikaturer.. Gamla kommunistiskapartiets ateistiska medlemmen
Bodil Margret Lindqvist som hjälper till församlingssidor... Sådana manöver
menar du? - Jo!... Det är som en av förföljda, registrerade...När man går
till hans homepage, märker detta... - Svaret funnits ju där i själva
berättelsen... Annars skulle allt försvinna ur servern... Det är hans uppfinning
liksom Tcholakov... Två steg framåt, ett steg bakåt, som en revolutionär;
möjligen Vladimir Ilyich LENIN testamentet.. Såhär tolkar jag... Systemkritiker
överdriver med systemets knähundar genom att utnyttja vissa teckningars
mening... Glöm inte att borgeoisin gillar inte hjärnans funktionernas kartan
utan sitt stjärtas foto att roa sig... Titta omgivningen; se även på en minsta
marknadsförda grej, tandstickslådor exempelvis säljs bäst genom nakna
kroppsbilder... Du också bör utnyttja deras smuts som en ankla medel som
målande verktyg att få vinna mark för ditt uttryck... - Vem är Tcholakov?
Rainer Holm's kamrat? - Inte!... Men hade drabbat å liknande sätt när han
börjat avslöja fascistiska händelserna... - Försvann ur servern? -
Just det!... I början... Men Tcholakov var också smart, upptäckte att vissa
rader aldrig försvinner... Maktpamparnas svaga sidan, betecknar jag... Dessa
sportsmän och vissa andra upptäckte etablissemangets svaga sidan så att vissa
saker blir kvar... När man läser exempelvis de andra förföljda människornas
berättelser där också ses vissa löjliga teckningar... först tror du att mannen
är knäpp... om man läser försiktigt, då märks att vissa absurda detaljer är
avsiktliga manövrer bara... alla dessa barnsliga teckningar visar de förföljda
människornas IQ nivån... - Löjligt vad vi syslar med... - ?!
**
- All kategorier av horor servrar till de dominerande herrarna... Men det är
riskabelt, medan kämpa mot bourgeoisins såhär riskerar de underryckta kategorier
att de lura varandra. - Jådå!.. Det händer ibland!.. Oligarkiska systemet lurar
sina mest beroende drogade instrumenterna... - Men dumheten finns i
systemet; inte å de skapande människornas attityder... Har du hört om den
lobbyverksamheten har något speciellt förslag om detta...
- Visst!.. Folk kan inte gissa ens... vad som avsiktligt, vad som barnsligt att
lura servern....
- Det spelar ingen roll... Alla kan inte använda hjärnan fullkomligt... Hoppa
över det!... Jo, folkets medelmåttiga IQ -nivån en av de orsakerna leder till
fascismen också... tyvär,, det är den som tillfredsställar dagens moderniserade
maffioso kretsarna men jag har inte tid att sörja för de inte villiga att
använda sin egen hjärna... Jag respekterar all form rättshaveristens kamp mot
den modernisareda fascismen...
-?!

** - Men vad är orsaken att demokratiska krafter böjer
sig inför financiella skurkar? Vad betyder det att Menorah-valparnas förfalskade
"staff" journalisterna försöker skapa så fritt? Man som säger allt undrar ingen
men någon som citerar honom behandlas som kriminal...
- Vad menar du med "citat"... Man kriticerar ju systemet...
- Vem som äger systemet? Man citerade mig också, skulle jag klaga på honom?..
Det här är en citat av mina sidor oavsett skickas vidare av Rainer eller inte...
Ursprungligen är det en nyhet som jag formaterat... Hur skulle den här
diskriminerade människan eller en annan som ni listat ut anklagas att bara
citerat oss?
- Men lobbyverksamhetens chef, som fortfarande betelar din månadslön beordrade
att vi förföljer honom... Vi skulle se vem som bakom sådana...
- Bakom systemfaran? Vad? Är den jag som bakom sådana kritiker som avslöjar
svenska marionettes dumheter? Hitta en annan leksak!..
- Ursäkta! Det var inte meningen!...
- OK! Då byter vi ämnet! Vad äger du om "varsel"?
- Vems arslet?
- Pappertigers!.. Imorgon minskar vi anställda fyrtio procent här i tidningen...
- DN?
- Både DN, SvD, Expressen...som överfyllda av anhöriga som leker journalistisk
där, cycklar ute egentligen...andra vissa negativa händelser också som förargat
Hadar Cars när "our boys" blivit öronmärkta av AIPAC / ADL...
- Who is ADL!
- ?!

**
- Jag förstår inte varför alla oliktänkande registreras och förföljs som
"Marxist"er!... - Man kanske ställer frågor fram som en "Stalinist,
Leninist"... - ...inte en av de ...ististerna... Ingen orsak heller...
- Maoist, Castroist, Guevaraist, Trotskist eller liknande former kanske...
- Det stämmer inte!.. Tillvägagångssätt låter som potentiell stämpel som
sionister utövar i de ockuperade områdena...Men om det vara såhär, om man är
anhängare av någon form ...ism, Marxism, då bör man ändå fråga; vad är det för
fel att bete sig revolutionärt? Skulle man lobotomera hela världen för bara en
handful skitiga amerikanska dollar!? - Är du Jesus Christ?... Sådan typ av
oliktänkande är listiga att dölja sin filosofi och mycket duktiga att påpeka
oegenligheternas och samverkande kretsarnas löjliga profiter.. Troligen därför
förföljs dessa ännu hårdare... Systemkritikers opinioner behandlas liksom
steriliserade människors gnäll... Lobotomerades anhöriga exempelvis är en av de
kategorierna oavsett de inte veta eller låtsa att inte veta... - Hur
kan du veta, men? - Jag praktiserade färdigt att granska denne rebellen
och de arbetare omgivningen dess som orsakat förfrågningar i departementet...
- ?!
**
- Oligarkins spelregler.. Den scenen hårdare och mest kamouflerade bara.... -
Vad? - Folk betraktar den sådana tragedier någon form övergrepp inom
ramen "Human Rights" oavsett du nämner Free Speech, yttrandefrihetsrättigheter,
work rights, child rights.... Mestadels i SvekJa använder förnuftiga den här
grundliga varma termen... Rainer Holm skulle aldrig drabbas av den tragedin om
han skulle vara en lydiga lobotomerade medborgare profil som etablissemanget
fordrar... Nu stämplas han som systemfara individ... - Instämmer!... Inte bara
hans aktiva protester utan finns massor tankar som handlar om yttrandefrihets
grundregler... - Exempelvis? - Massor... Rainer Holm
deklarerade många gånger hur de makthavarna hycklar om sådana grundregler... Det
var en gång svenska tv kanalen 4 startat en diskussion omkring lagar och
rättigheter, då deltagit han i diskussionerna och använt kritiska ord mot
hycklande regimen i SvekJa Kingdom. Sådana debattillägg suddas bort av Siewert
Öholm, som medlem i sionistiska lobby verksamheten; men ändå fick jag chansen
att anteckna en bit av Rainer's respons. Det var 6 may 2000 då ljög
demokratiminster Britta Lejon å två projekt men snart fått hon respons av Rainer
Holm, vad jag hunnit notera här; "En stor del av Demokratiinstitutet's
forskning handlar om politisk kommunikation, det vill säga de ömsesidiga
relationerna mellan förtroendevalda och väljare samt massmediernas roll i den
moderna demokratin.... Hur långt kommer ni och förföljelseapparatens staff att
gå för att tysta mig?" - Vad svarar Demokratiministern? -
Semestrar... Vikarierande har ingen aning om demokratiska rättigheter när bara
du eller jag som drabbas... Titeln stort men huvudet tomt när det handlar om
yttrandefrihetsrättigheter... Statschef King Carl Gustaf och Premier fatty
imbecill G.rån Petsion också mummlar liksom Anna Lindh och andra kålsuparen
Ulrica Mässing... - En av den luriga demokratins luriga ministrar som
hette Britta Lejon avskedades när hon ertappades att den leende skurken stulit
bytets större bitar, blivit ännu girigare än andra... - Korpen går korpen
kommer, tyvärr... De avskedade gynnar varandra även ut och sattes kanske som
biträdande chefsposten i Associates thieves Co, ACC Bank lånefällan... -
Oligarkins grundregel... Korparna som äter samma skit visar liknande karaktärer,
samsas i sin skitiga miljö... Inget särskilt!.. **
- Man borde avslöja även hos "the international independent institutions" om
vad som pågår så fräckt såhär!... Inte bara ärade intellektuella, även vanliga
hederliga medborgare borde protestera att det här som stinker är helt orättvist!
-- Just det!.. Ni paratar här om det enskilda fallet, men det finns ju
hundratals drabbade... Dessutom offras man brutalt ibland om man klassas
obotligt besvärlig... Minns du Osmo Vallo, exempelvis?.. Man hävdar ju Osmo
Vallo suddats spårlöst men historien fortsätter genom att avslå hans mammas
anmälningar och andra drabbade anhöriga... Jag fattar inte vad som gemen med
alla de som kritiserar juridiska händelserna... - Visst!... Vet du vad är
gemensam?.. Jo, Osmo Vallo lever inte längre men hans mamma hotas fortfarande,
fått avslag... - Avslag!... - Jo, jag var i domstolen och
bevittanade hur vissa pärmar liknar med varandra... - Varandra? -
Jo, där ser man var som pågår och vad som är gemensam och varför vi diskuterar
om detta fortfarande... Hör på mina vänner; Jusek är inte förrrädarnas sista
fäste utan några anställda hjälpte att bevisa hur exempelvis Osmo Vallo's mamma
eller andra drabbade anhöriga behandlas i domstolarna... - Hur?
- Lyssna på Jusek's avslöjandet!... Vissa förrådde sig själva däri juridiska
fuck-föreningen... - Ändå bör någon söka sig till internationella kommitteerna
och stoppa detta pågående hyckleriet, viilket förbannar människan och låter
otäckt... - ...klagat... misslyckat... Här är en pärm av kärande
stackaren; "Domskäl... - Skål... Domskål! Hoh hoh ho... Han räknas som dåre!
- Tyst nu, domarna spelar rollen pycho-proff doctor magister vid Poliklinik...
Jag personligen känner vissa domare som träffat i Golf Club Tenerrife, ser
världen som sin mammas psykologikliniken, betecknar alla sjuka och de som golfar
är friska bara.... forstsätter; ..."seriösa och därmed medföra en rätta att få
dem prövade kan leda till att vad X framfört skulle berättiga honom till ett
kontradiktatoriskt rättegångsförfarande. Då X's inställning inte innefattar laga
skäl för skäromålet skall detta ogillas. Hur man överklagar; se bilaga 2.
Överklagandet ges in till tingsrätten och ställs till Hovrätt. På
tingsrättensvägnar underskrivet av sekreteraren. " ... Det är en bit av
svenskt modell kliché-domslut!... Dommaterialet publiceras hos etablissemangets
pappers koncerner liksom Bonniers, Nordstedts... Jag älskar den Nordstedt Verlag
också som bara publicerar sionistiska propagandböckerna och sprider över hela
världen. Men du skrattar inte... - Nej!.. Jag skrattar inte utan blivit
orolig... - Strax före dig var vissa jurister var på besök här i
styrelsen.. De som också blivit oroliga om vissa kliché-liknande domslut...
- Men det är bara skadeståndskrav och detaljer bara. Man kan inte misstänka...
- Ännu värre...Om någon riktig jurist går til United Nations relaterade
kommitteer, ansvarige kommissions eller Europeiska Domstolen och hämtar kopior
av vissa personers pärm... - Vilka? - Exempelvis Osmo Vallo och
andra offers anhöriga, Märta Pettersson's vänner som kämpar mot maffian, Dagmar
Hagelin's anhöriga, vissa "besvärlig" stämplade immigranter som Stefan
Dimiter Tcholakov, judiska kapitalets motståndare liksom Ahmed Rami, samefolket
som kräver minoritets rättigheter och inte går tystas liksom Olof T. Johansson,
icke sålda socialister som Bengt Frejd, Sara Lidman, Staffan Ehnebom, så
kallades "Free Speech Fighters", kapitalistiska handlingarnas envisa
motdemonstranter som Jan Hatto, Sten Arne-Zerpe, Dietlieb Felderer, svenska
pedofilia-marknadens offer Johan Asplund's anhöriga som ständigt avslåss,
vapenhandelns kritiker som en gång varit Henrik Westander för belöningen med
professor titel, bredvid honom lika flexibla Calle Höglund, anti-Imperialister
Hannes Westberg, Herman Schmid, journalister Staffan Beckman, Stefan Hjertén,
Linus Brohult, hederliga troendenas förespråkare ärkebiskop K-G Hammar, de sanna
Vietnam desrtörer som Robert Malecki, den brutalt mördade fotbolllfan Tony
Deogan's mamma, lillebror Tommy Deogan som insisterar anklaga nu detta
fiffelstyrda åklagarämbetet, Work Rights Fighers Jimmie Östergren fr Högdalen
och hans ombud Bengt Pettersson fr Folkets hus Rågsved, Lilian Gustavsson
avslåss å samma sätt hon som är mamma till 17-årige Anders vilken mördades i
ledarhunden Anders Carlsberg's Fyrshuset i Hammarby att bara fascister utövat
nya torturmetoder, yttranderättigheters kämpe Rainer Holm och självklart
hundratals anti-imperialister som registrerats i samarbete med
lobbyverksamheter... - En del nästan alltid vinner medan en del systematiskt
förlorar även inför rättsapparaten... Vem som anklagar vissa personer, sådana
oliktänkande registrerade förlorar, förtryckaren vinner där också... Även om det
handlar justitie inkasso ser vi att bara en del personer som plågas... Men när
de undertryckta kategorier själv offras på något sätt och därefter försöker
klaga något, då avslåss man absolut... Systematiskt diskriminering fortsätter
även i rätsskippet... - ?! - Men!.. Vad säger folk?
Kanske ingen som märker vad som luktar bakom officiella pelaren!...
- Ingen visste?! Nejdå! Nästan hela världen visste!... Jo, liksom den sanna
Holocaust d.v.s. massakrer i Sabra, Shatila, Qana, Jenin, Qudüs; nästan alla
tittat på skärmen medan hörpla Gevalia eller klia något medan barnen slaktas men
ingen visste när man diskuterar efteråt... - Men det räcker, vad listar du ut?!
Vad finns alla deras pärmar som gemensam... - Visst; alla som systemkritiska
människor som drabbas och försökt söka rätten i svenska domstolar avslåss
bestämt genom samma kliché-paragrafer som inte står i lagen; här; "... Vad X
framfört innefattar inte till någon del påståenden av beskaffenhet att kunna
leda till skadeståndeskyldighet för svarande. Inte ens en stark presumtion för
att framställda krav skulle vara reella och seröisa och därmed medföra en rätta
att få dem prövade kan leda till att vad X framfört skulle berättiga honom till
ett kontradiktatoriskt rättegångsförfarande. Då X's inställning inte innefattar
laga skäl för skäromålet skall detta ogillas. Hur man överklagar; se bilaga 2."
- Oj då!... Det är sant!... Alla systemkritiker systematiskt ogillas... -
Nej!.. Inte kritiker och inte vänster bara.. Inte "Laponians" bara... Det
räcker bara ha en anhörig i familjen som blivit känd, registrerats som hotat
judiska maffians världomfattande projektena, då nollas mannen... Även
registreringsnämndens anställda registrerades i synagogor och hos sionistiska
lobbyn, då förlorar man tyngden i samhället även om man vara tyngboxaren
Rainer... Skratta nu!.. - Snälla, min vän!... Ta den pärmen tillbaka
till arkivet... Säg till ingen därute, snälla! Jag har bara ett och ett halvt år
att pensioneras, tack vare gud! - Men min son började här och mina döttrar
å AMS, deras förlovade är också i Länsarbetsnämnden och Migration teater's
integrationsverket, allihop låtsas vara nyanställda där! - ?!
**
- Jag bevittnade något annat relaterat fall... Saga/story berättaren Bodil som
blivit PUL offer när hon drabbat tvist med systemet kyrkoparasiter... Men
viktigaste är att vad folk lärt sig och applåderar i detta fall... Folk som
läser sådana storier gratulerar den gamla vänster frihetskämpe kamraten Bodil
Margret Lindqvist... Vet du varför? Sagan om Ulf BERG exempelvis är en del av
Bodil's verkliga kompetens area som diskriminerades, ifråntagits sitt verk och
oförsonlig straffades liksom flera andra som arbetarklassens medlemmer, förargar
makthavandena, räcker bara beskriva systemets handikapp... Saga-files och
"databrottslingen" rebell-berättaren veteran VPK-anhängare d.v.s. vänster kämpe
kamraten Bodil Margret Lindqvist's egna storier finns å egna homepages bl.a.
gamla kamrater som nära&kära d.v.s links till Bodil's övriga skötebarn:
http://books.dreambook.com/boa100/boa101.html
http://books.dreambook.com/boa100/boa101.sign.html
http://books.dreambook.com/boa100/boa102.html
http://books.dreambook.com/boa100/boa102.sign.html

Bodil's corrected short reserv page:
http://pub.alxnet.com/guestbook?id=1034058

Bodil's close Friend Jörgen SNEGROJ try build a support page:
http://www.javascript.nu/cgi4free/guestbook/guestbook.pl?account=snegroj3&link
- ...om uppgifterna är kvar å Internet... Livets ord och liknande fascistiska
ligor attackerar anti-imperialister.
- Just det!.. Vissa sidor raderats av Livets ord... Vissa sidor manipuleras
ständigt... Dessutom producerar Maccabi anställda falska Anti-Fa homepages...
Det här fanatiska manipulationsgänget använder terror metoder även å den
tekniska världen... Ibland blir man så rädd och börjar driva självcensur som
stackare sagoberättaren Jörgen K., en av Bodil's närmaste män... -
Instämmer... Tyvärr, fienderna försöker sudda bort sanningen och kanske til och
med svartmåla solen... Ändå önskar man närmare info om databrott? Levande
historien!... - Ring då direkt till den sagoberätaren Bodil Margret Lindqvist
tel. 031.746 48 03 e-mail: 031.3310815@telia.com - 031?
- Mölndal.
**
- Ändå är det inte acceptabellt!.. Nej, säger mitt hjärta!... Människan bör inte
behandlas som George Orwell beskrivit... Man bör reagera och agera på något
sätt!.. - Gör då!.. Hamna i samma situation, då räknar man en till som
stängs ute!.. Vet du att flera tusen begått självmord bara i de senaste
månaderna, ingen redaktör ville ge utrymme för att det inte lönsamt att behandla
som nyhet... Tusentals... - Människor? - ?!
**
- Har du hört att talas om liknande skandaler, en rad IT-matic infostölder som
publiceras utomlands men förbjudit att kommentera i Skandinavien? Lyssnar du
inte på de FM kanalerna? Här exempelvis, om du förstår något internationellt
språk...
- Få höra!
- INFO-STÖLDER t.o.m. via vanliga medborgarnas pers. nr.!, uppger f.d. red. af
KommunalArbetaren!.. Precis parallellt med Gulf-råolja-områdetsinvasionen
rekryteras vissa kriminella (låtsas anställda
speciellt i vissa kommuner&SDN&statsägda bolag osv) och kartläggs tusentals
européer bl. a. svenska medborgare på olagligt sätt. Känsliga info stulits
genom kommunala
databasresurser för de sionistiska lobbyverksamheternas räkning... - Vem
som hävdar detta?
- Först och främst de som mest utsatta exempelvis organistaions medlemmar av
Christian
Peace&The Dutch Fellowship of Reconcilation... - Anklagar öppet?
- Visst!.. De informerar om personuppgiftsstölder, rasistiska förföljelser,
officiella förfalskningar, informationsmissbruk osv... översättning:) till
samtliga antirasistiska
iniativtagare inom hela EU området! Några personer som fårklädda utnyttjar
statliga/kommunala resurser, ständigt missbrukar sitt... En av de rekryterade
kriminella som Abit Dundar ursprungligen kommit från Kurdistan (enligt
Invandrarverkets förhörsprotokollet, föddes 1958, efterlyst i flera länder
p.g.a. pedofila affärer, sålde mindre barn till Tel Aviv's pedofila marknaden,
därför flydde brottslingen Abit Dundar till EU, blivit tacksam till svenska
judar som
fixat PUT-permanent uppehållstillstånd, vad som de riktiga asylsökandena kan
aldrig köpa så lätt)... Sedan flera år placeras rekryterade brottslingar som
låtsas anställda bland de kritiska kommunerna därmed har torpeden tillgång till
medborgarnas person nr&datauppgifter, därigenom nås den instrumenten känsliga
uppgifter mest om de förföljda, rivaliserande kurdiska gruppers inidivider bl a
Fp smypatisörer (även fredsbenägna judar, -just det judiska partiet kartlägger
judar vilka som visar civil courage och kritiserar detta modernt maskerade
barbariet) och sprider efteråt de stulna uppgifter för att fördjupa hatkänslor i
samhället... Sådana förlängda arm liknande instrumenter och samverkande
gängmedlemmar försöker lura myndigheter och därför skriver den huvudpersonen
ofta förfärliga påståendena mot sig själv också därmed syftar att lura de som
misstänker t.o.m. dölja sitt rätta ansiktet... Abit Dundar är egentligen en
efterlyst
i flera länder pga av varit ledande ultra farlig brottsling inom en organisation
(som kanske heter DDKD, bedragit detta men även gruppens intresse urartade och
blomstrade på annat sätt i senaste tider i norra Irak som förenat med vissa
beväpnade maffioso kretsar) som fortfarande efterlyst i samtliga
Mellanösternsländer... Exempelvis Nedim Dagdeviren, Cheko Pekgül, Novin Harsan
osv. En av sådana rekryterade som låtsas vara Fp:ist heter Abit Dundar, arbetar
som kommunanställd i Stockholm (numera i SDN 23, Hägersten/södra Stockholm) och
stulit datainformation om tusentals fredsbenägna judar, kurder, greker, araber,
assyrier,asylsökande asiatiska t.o.m.
sydamerikanska individer, samt företag osv... Han är känd att göra kallblodiga
fräcka falska anmälningar både hos polisen och lättlurade medlemmar i Fp...
Sådana rekryterade nygamla provokatörer är experter att smuggla information men
samtidigt skylla på sina arbetskamrater i kommunen... Den avsiktliga omplacerade
fascisten är oerhörd smart att spela dubbelkaraktär och övertyga de som inte har
aning om dennes blodiga bakgrund i Kurdistan, där praktiserad i början att hetsa
minoriteter mot varandra, inte minst dubbelsidiga lögner och andra form av
brott... Ha'artez tidningen också betonar faran så att både kristna och muslimer
som fredsbenägna individer kartläggs på olagligt sätt och känsliga info stulits
genom statliga datorresurser i EU, först ock främst i Skandinavien... Ditt namn,
dina anhöriga, personnumer och relaterade pärmar (filer) funnits bland de
utsatta, som ett konkret exempel varför du informeras ...osv...

**

- Nu avslöjar avhoppade medlemmarna av gänget om att oräkneliga personer
förbannar sig om de fräcka händelserna... Det är ju ett skakande exempel om att
SvekJa blivit en skamfyllda leksak i tassarna av financiella odjuret...
Sionstyrda lobbyverksamheter och samverkande profiter sysslar med nu till och
med infostölder som har mer performerade utriustningsmöjligheter och därför
dessa går tiosteg före den statliga apparaten Säpo... Den här nyheten som
publicerad i DN i den 24 januari 2003 visar inget samband vid första
ögonkastet... Varsågoda; härmed recenseras originalet : "Mannen har ännu inte
förhörts... Palmegruppen har inte förhört den 54-årige sydafrikanske före
detta säkerhetsagent som nu utpekas som Olof Palmes mördare. Läs mer!.. •
Agenten i Sydafrika nekar... Enligt förundersökningsledaren, biträdande
överåklagare Agneta Blidberg i Stockholm, har Palmegruppen haft kunskap om de
uppgifter som affärsmannen Kent Ajland haft: "Dessa uppgifter har vi känt till i
mellan ett och två år"... Agneta Blidberg vill inte klart säga att Palmegruppen
inte har förhört
54-åringen: " Men under den tid som vi känt till uppgifterna har vi inte begärt
rättshjälp
från Sydafrika eller Australien". Det är en omskrivning för att Palmegruppen
inte förhört 54-åringen. För att svensk polis ska kunna åka utomlands och höra
personer måste svenska UD begära rättshjälp och bistånd från det aktuella
landets polismyndigheter. Varken Agneta Blidberg eller Rikskriminalens chef Lars
Nylén vill säga varför man inte förhört 54-åringen: "Om det är aktuellt att
begära rättshjälp som kommer vi att tala om att vi gör det", säger Agneta
Blidberg. "Vi säger över huvud taget inte vad vi gör", säger Lars Nylén. Lars
Nylén är medveten om att det finns problem med trovärdigheten gentemot
Palmegruppen. "Jag förstår att folk kanske frågar sig om man verkligen kan lita
på oss när vi säger att vi har vänt på alla stenar. Samtidigt är våra utredare
kompetenta." Både Agneta Blidberg och Lars Nylén säger dock att Palmegruppen
fortfarande jobbar med uppgifterna från Kent Ajland och den sydafrikanska
gruppen. Anders Hellberg, som uppger i DN i den 24 januari 2003...

**

- Just det!... Punkt efter punkt... Det här nyhetsurklipp tagits av judiska
tidningen DN som avslöjar sig att vissa saker inte länge en gåta... Redaktionen
avslöjar sina "vänner" så fräckt som gammal judisk journalistisk taktik; två
steg framåt, ett steg bakåt... Som sagt: det finns inga direkta relationer
mellan dessa två olika nyheter som du redan läst färdigt, men antagligen en
detalj dyker upp bara att man inte förhörs i Sverige om man får utrustningsstöd
av sionistiska kretsar... Praktiskt taget bevittnar vi att det är "rena rama
immun" som vissa kretsat utnyttjar... Både förmåner och immun erbjöds till de
samverkande kriminella kretsar... Sådan immun är inte formaterade i den
skriftliga grundlagen, utan funkar det i vardagliga livet och bedrivs av
sionistiska lobbyverksamheten... Det är ironiskt nog att lobbyn förvirrar sig
själv ibland och sådana ledtråd-detaljer avslöjas i de judiska propagandtrasor
exempelvis i DN... Det är kallakrigstiders metoder, två steg framåt och ett steg
bakåt d.v.s. grå-versionen av propagandan, manövreras genom saltade
illusioner... Skrattretande bedrövligt!.. Men en fråga ligger kavar att
informationen stulits, vissa innehåller dig sålänge du insisterar tänka fritt...
Varsågoda; granska själv, bevittna själv och överraska dig -med!.. Fårklädda
ständigt "bugging you"!.. Varför? Svaret (o. självrespekt) ligger hos dig!..
För övrigt: bland de registrerade och informatiskt sätt offrade personerna
finns grannländers medborgare också exempelvis: johannaghattas@hotmail.com,
lone.brems@mail.dk, noatun@os.dk, olafprien@skolekom.dk, sidbent@get2net.dk,
perbenny@post.tele.dk, hansthomassen@sol.dk, boykotisrael@mail.dk,
awn@politik.dk, boykotisrael.od@sol.dk, tkservice@mail.dk,
romeoayman66@hotmail.com,
ulfroe@hotmail.com, lotte.rm@mail.tele.dk, kimconnie@mail1.stofanet.dk,
krs@mail.tele.dk, rabih@mail1.stofanet.dk m m... Man undrar om att vem som
blivit mest drabbade... Jo, de mest utsatta personerna är de mest kritiska mot
den sionistiska imperialismen, inte minst yttrandefrihetskämpe, "free speech
and freedom fighters", modiga systemkritiker, muslimer, bl. a.:
africanews@wineasy.se, alar.kuutmann@eskilstuna.se,
alexandra.birk@adm.huddinge.se, alexis.gainza@swipnet.se, alf.rima@telia.com,
yrsa@pp.inet.fi, Ali.Ahlirof@harnosand.se, Bodil Margret Lindqvist,
bodil.larsson@musik.uu.se, boein@algonet.se, boj@forumsy.se, bosnia@online.no,
elisabeth.Watson@ordfront.se, Elisabeth.Watson@ordfront.se,
emj.roger@swipnet.se, epl@swipnet.se, farda@swipnet.se, Fatah.Mohammad@dnv.com,
gun.rosvall@alingsas.se, gun-britt.ring@amal.se, hajalnama@maktoop.com,
hakan.mattsson@lano.amv.se, hallsberg@sv.se, hama.dostan@vasteras.se,
hans.ericson@hrf.se, Hasans@hem.passagen.se, Hazardastan@hotmail.com,
headq@replica.nu, Hebun@spray.se, hela@initiativet.nu, helena.arkkit@jippii.fi,
helene.grill@kur.se, Hellas@swipnet.se, heskon@algonet.se,
heterogenesis@telia.com, hujada@algonet.se, i.m@swipnet.se, Alingsås: KPML(r),
representanten Jansson, Västra Ringatan 8, 44130 Alingsås ,
kpmlr.alingsas@telia.com, Arvika: Håkan Engvall, Hästhovsg. 14, 671 92 Arvika ,
demori60@hotmail.com, Deshbidesh@hotmail.com, diaspora@telia.com, dovis@fmv.se,
Boden: Mattias Isaksson, Prinsgatan 8, 961 61 Boden ,
eesti.komitee@mbox322.swipnet.se, eija.nopanen@smedjebacken.se, Borlänge:
KPML(r), Box 287, 78123 Borlänge , eva.akerberg@svt.se,
ewa.bolanowski@telia.com, eva.kjallstrom@admin.herrljunga.se, Borås: Maria Hägg,
6:e Villagatan 11, 50454 Borås; Fonne@telia.com, foreningen@norden.se,
Fradrik.blanc@spray.se, frdiez@hotmail.com, Emmaboda: Gunnar Axelsson, Högahult,
36193 Broakulla , greg.church@kub.trollhattan.se, greta.englund@sv.se,
grf@telia.com, gun.karlsson@sv.se, Eskilstuna: David Rivera, Nysäter PL 871,
63520 Eskilstuna , bosniak@swipnet.se, bo-staffan.josefsson@uddevalla.se,
Brennelid@kub.trollhattan.se, Gislaved: Röda Stjärnan, Box 69, 33222 Gislaved;
Christer.Poon@trollhattan.se, abdalhaqq@svenskaislamiska.org, Gävle: KPML(r),
Box 8036, 80008 Gävle , david.jones@chello.se, dtgem.sthlm@swipnet.se,
dugamladunya@hotmail.com, Göteborg: KPML(r), Box 31187, 40032 Göteborg 031-12 22
76. , fris.jan.olof@swipnet.se, gb-piiri@gamma.telenordia.se,
gkghose123@rediffmail.com, Röda Stjärnan, Fjärde Långgatan 8B, gbg@kpmlr.o.se
, Halmstad: KPML(r), Flygaregatan 10, 30238 Halmstad , Ferdosi@ferdosi.se,
Filmoteca.latina@chello.se, Finskateatern@telia.com, Helsingborg: KPML(r), Box
2036, 25002 Helsingborg , Hudiksvall: Thomas Thornell, Ankargatan 29 B, 82442
Hudiksvall; adele.ennab@integrationsverket.se, aeineh@hotmail.com,
AfghCultAss@spray.se, Hultsfred: Roland Johansson, Toverum 716E, 59894 Vimmeby
, Jönköping: KPML(r), Erik Dahlbergsgatan 12, 55337 Jönköping. ,
EijaNopaneneija.nopanen@smedjebacken.se, Eila.pollanen@swipnet.se, Bokcafé Röda
Stjärnan Erik Dahlbergsgatan 12, carinahenriksson@hotmail.com,
carl.lofgren@lano.amv.se, casa.chile@delta.telenordia.se, Kalix: Thomas Nyberg,
Tjäderstigen 8, 95235 Kalix, fred.nilsson@folkbildning.net,
fredrik.nystrom@kringelstan.se, frihets@yahoo.com, Karlshamn:Bokhandeln Röda
Stjärnan, Ronnebygatan 42, 37435 Karlshamn, e-post: kpmlr.karlshamn@telia.com
, KarlstadStefan Pedersen, Signalhornsgat. 94 65634 Karlstad, Kramfors:
Tomas Larsson, Fröstland 615, 87296 Bjärtrå,
Finskateaternisverige@hotmail.com, fkig@spray.se, flora@hem.passagen.se,
Kristianstad:Bokhandeln Röda Stjärnan, Vasagatan 3, tel 044-125239, 29153
Linköping:Jan Karlsson, Luftvärnsgatan 52, 587 34 Linköping ;
5i12@harnosand.se, a.datta@telia.com, a.kuutmann@swipnet.se, aagnet@wineasy.se,
africaforum@swipnet.se, Ljungby:KPML(r) , Box 266, 34125 Ljungby ; Luleå:
Jan Englund, Aborrgränd 4, 97452 Luleå , anders.knutsson@ordfront.se,
Anders.Lind@Partille.se, anders.toresson@molndal.se, Lund:Stefan Karlsson,
Gröneg 3A, 22224 Lund , erling.wande@finska.su.se, Esko@rskl.se,
eth@slav.su.se, etv@telia.com, Lycksele: Kjell Johansson, Brattforsvägen 7,
92136 Lycksele , Erik.iivonen@telia.com, erik.martinsson@ale.se,
falsnameje.zan@swipnet.se, Lysekil KPML(r), Kungsgat, 57 45333 Lysekil.
E-post:kpmlr.lysekil@telia.com ,
alman.kazaferovics@hjallbobostaden.goteborg.se, al-nashra@chello.se, Malmö:
KPML(r), Box 7510, 20042 Malmö.Tel 040-920340. Bokhandeln Röda Stjärnan,
Ystadsgatan 15,
Motala: Martin Bergkvist, Linderö skola, 59034 Tjällmo.
gunilla.lindberg-wada@orient.su.se, gunnel.fagius@musik.uu.se,
gutarra@swipnet.se, Mölndal: KPML(r)-Mölndal, Box 31187, 40032 Göteborg,
ann-marie.svala@skola.botkyrka.se, antonella@italr.a.se, Apec@swipnet.se,
Arja.rspress@telia.com, arja.torkko-yacoubi@svenskakyrkan.se,
arkisto@swipnet.se, Arndt.svensson@chello.se, arteno@aix.se,
art-martem@telia.com, aryana@hotmail.com, Norrköping: KPML(r), Box 1323, 60043
Norrköping. Bokhandeln Röda Stjärnan, Hörngatan 3, tel. 011-188394, Telefon:
011-188394.. , Nybro: Pär Axelsson, Kungshallsvägen 12 38243 Nybro , Stefan
Dimiter Tcholakov, Bodil Margret Lindqvist, Rainer Holm, den mördade Tony
Deogan's förföljda lillebror Tommy Deogan, Thomas Gidlöf, Olof T. Johansson,
Oskarshamn: Lars-Erik Fröjd, Misterhultsvägen 16, 57295 Oskarshamn, Osmo Vallo
och andra offers anhöriga, Märta Pettersson's vänner som kämpar mot maffian,
Dagmar
Hagelin's anhöriga, vissa "besvärlig" stämplade immigranter som Stefan
Dimiter Tcholakov, judiska kapitalets motståndare liksom Ahmed Rami, samefolket
som kräver minoritets rättigheter och inte går tystas liksom Olof T. Johansson,
icke sålda socialister som Bengt Frejd, Sara Lidman, Staffan Ehnebom, så
kallades "Free Speech Fighters", kapitalistiska handlingarnas envisa
motdemonstranter som Jan Hatto, Sten Arne-Zerpe, Dietlieb Felderer, svenska
pedofilia-marknadens offer Johan Asplund's anhöriga som ständigt avslåss,
vapenhandelns kritiker som en gång varit Henrik Westander för belöningen med
professor titel, bredvid honom lika flexibla Calle Höglund, anti-Imperialister
Hannes Westberg, Herman Schmid, journalister Staffan Beckman, Stefan Hjertén,
Linus Brohult, hederliga troendenas förespråkare ärkebiskop K-G Hammar, de sanna
Vietnam desrtörer som Robert Malecki, den brutalt mördade fotbolllfan Tony
Deogan's mamma, lillebror Tommy Deogan som insisterar anklaga nu detta
fiffelstyrda åklagarämbetet, Work Rights Fighers Jimmie Östergren fr Högdalen
och hans ombud Bengt Pettersson fr Folkets hus Rågsved, Lilian Gustavsson
avslåss å samma sätt hon som är mamma till 17-årige Anders vilken mördades i
ledarhunden Anders Carlsberg's Fyrshuset i Hammarby; Skellefteå: KPML(r),
Lasarettsvägen 25, 93123 Skellefteå, epost: kpmlr.skelleftea@telia.com
ali.labriz@chello.se, alice.noren@telia.com,
alireza.afshari@kultur.stockholm.se, allwood.kristan@privat.utfors.se,
anna.hein@vaddo.fhsk.se, anna.hjalmarsson@boras.se,
ann-britt.schutz@vargarda.se, ann-caroline.nordstrom@hsv.se,
anne.holmquist@haninge.mail.telia.com, anne.ohlund@gislaved.se,
anne-marie.ternstedt@nordiska.fhsk.se, annie.bodelson@zeta.telenordia.se,
ann-larsson@mail.bip.net, ash_shorooq@hotmail.com, askersund@sv.se,
asr@stockholm.mail.telia.com, bengt.o.johansson@folkbildning.net,
bengt.t.soderstrom@telia.com, bjorn.stalne@rikskonserter.se, bka@balt.su.se,
KPML(r), Box 31187, 40032 Göteborg , berbang@kurdiskarf.org,
BERIT.CIVRANA@MARK.SE, bettina_posselt@swipnet.se, Bgv@Karlstad.se,
bhrf@telia.com, bhsavezzena@swipnet.se, bib@kub.trollhattan.se,
birgitta.larsson@sos.se, birgitta.sundstrom@sv.se, biuro@polskakongressen.org,
Stockholm: KPML(r), Box 22217, 10422 Stockholm. Tel 08-6538201, Garvareg. 9 ,
Sundsvall: Röda Stjärnan c/o Peter Åhman, Harmonig. 13B, 85463 Sundsvall. ,
Bokcafé Röda Stjärnan, Norra Järnvägsg. 18 ,
carina.lindqvist@sodertalje.se, cathrinthorin@hotmail.com,
Cesar.teran@sandvik.com, cetal.uppsala@swipnet.se, chevili@swipnet.se,
chile.rf.sweden@swipnet.se, christer.degsell@sit.se, christer.hamp@swipnet.se,
christer.poon@trollhattan.se, Christer.selin@spray.se,
Christoffer.Mansby@vanersborg.se, ciror@spray.se, Södertälje: KPML(r), Erik
Dahlbergs väg 42B, 15270 Södertälje. Bokhandeln Röda Stjärnan, Erik
Dahbergsgv.42B ( gaveln ), eva.melldahl@nutek.se, eva.saether@mhm.lu.se,
exile.filmfestival@usa.net, fai@fai.a.se, Trelleborg: Christer Rehn, Ö
Förstadsgat. 180, 231 32 Trelleborg , asylum@hem.passagen.se,
bahrosuryoyo@swipnet.se, bengt.andersson@o.lst.se, Trollhättan: Hans Nielsen,
Repslagaregatan 6 A, 4613 Trollhättan
britta.pettersson@molndal.se, britten.mansson-wallin@folkbildning.se,
bromma@sv.se, budja@pop.landskrona.se, cajsa.linderoth@sks.se,
carin.larsson@migrationsverket.se, carina.fransson.lund@vara.se,
claes@haliprofil.se, dancehipstars@hotmail.com, dario_villaman@hotmail.com,
darvag@swipnet.se, e.dalby@telia.com, e.erdinc@telia.com, editor@asrejadid.org,
editor_medusa@yahoo.com, eivor.olofsson@svefi.net, eka1@telia.com, Uddevalla:
KPML(r), Box 349, 45118 Uddevalla ; elena.forsberg@stadshuset.goteborg.se,
elisabeth.hansson@telia.com, Elisabeth.hultengren@fk14.sfa.se, Umeå:KPML(r)
Umeå. Skolgatan 124, 903 32 Umeå. Bokhandeln Röda Stjärnan, Skolgatan 124, tel
090-13 87 90. alexandra.birk@adm.huddinge.se, Uppsala: Bokhandeln Röda Stjärnan
Eskilsgat. 4B ,
Valdemarsvik: Karl Tingström, Hasselbacken, Vångsten, 61591 ; Varberg:
Tomas Dahl, Rullstensbacken 1, 43238 Varberg , Visby: Lasse Segerdahl,
Byrumsgatan 16, 62152 Visby; Värnamo: Anders Olsson, Klockarevägen 31, 33152
Värnamo; cometen@hem2.passagen.se, Västerås: KPML(r) , Box 260, 721 06
Västerås; Växjö: KPML(r), Box 172, 35104 Växjö, Stefan Dimiter TCHOLAKOV i
Växjö; gundel.dahlevi@molndal.se, gunilla.bauer.bjorklund@kun.sll.se,
Gz@sweetnet.se, Ånge: Bengt Ingelstam, Trädgårdsgatan 3, 84100 Ånge,
anders.ekman@education.ministry.se, anders.hjern@sams.svso.sll.se,
ann.berg@sv.se, Söderhamn: Einar Johansson, Båtmansvägen 3, 82026 Marmaverken,
agneta.rolfer@swecoop.se, aivar.udumets@swipnet.se,
a-k.eriksson@stromback.fhsk.se, Åseda: Kjell Dahlström, Södra Esplanaden 11A,
360 70 Åseda, Örebro: KPML(r), Box 445, 70148 Örebro, Andoren@tiscali.se,
anita.johansson@migrationsverket.se, Örnsköldsvik: Torbjörn Johansson,
Björkgatan 7, 89251 Domsjö, anita@initiativet.nu, Östersund: PG Bengtsson,
Ropvägen 6, 83533 Krokom corpusken@hotmail.com, ctd@swipnet.se,
Dalibor.Emifendic@Partille.se, m.m. Detaljerade listorna funnits hos
brottslingens högstansvarige chefen Kenneth skurken, men han undvek att gå in i
saken som fiffelaktigt sätt gynnar sk*ten.. Ni får ju insistera at kräva fram
sanningen hos denne korruptsugen sossen:
kenneth.nilsson@hagersten.stockholm.se, Det låter om som vissa lobbyer har mer
performerade utrutsning och möjligheter att smuggla informationen... Stackare
svenskarnas egna demokratiska institutoner har skrattretande kapabilität i
jämförelse med exempelvis synagogornas databaser. Sådana sionistiska kretsar
funkar som kompletterande part till den världsomfattande sionistiska
avlysningssystem samt hur dessa används för att kartlägga vissa grupper och för
att ge sina samverkande företag speciellt inom krigsmateriel branschen
strategisk information om utländska konkurrenter mm. tillägger journalisten M.
Lundberg
- FM Channel tackar till den modiga journalisten Lundberg!.. Journalisten Maria
Lundberg är en av förekommande mellanösternexperter, numera arbetar som
frilansare för independenta EU TV kanaler - Source/Quelle?
- Vi har en rad kompletterande nyhetskällor exempelvis: Denzel Washington forum
explains the truth:
http://on.starblvd.net/meet/Starblvd/WesternMen/DenzelWashington/denzelWashington/
http://on.starblvd.net/cgi-bin/bbsmsg?denzelWashington&tr=1

Meddelande från Catharina Berglund [catharina_berg@vanadoo.fr] kl 15:12

Subjet: INFO-THEFT

Johansson uppger: omfattande INFO-STÖLDER inom hela EU...

http://on.starblvd.net/cgi-bin/bbsmsg?wendy80111&tr=2

Denzel Washington Forum erzählt die Wahrheit, in English:

http://on.starblvd.net/meet/Starblvd/WesternMen/DenzelWashington/denzelWashington/
http://on.starblvd.net/cgi-bin/bbsmsg?denzelWashington&tr=1

http://on.starblvd.net/cgi-bin/bbsmsg?denzelWashington&tr=1

Helga Schröder erzählt:

http://www.pizzaheros.com/Interaktiv/gaestebuch_iframe.htm?benutzer=pizzaheros

Cuba Gooding, Jr. Forum erzählt in schwedischer Sprache:

http://on.starblvd.net/cgi-bin/bbsmsg?cuba_Gooding_Jr&tr=1

Flensburg German 3 Klasse:
http://f50.parsimony.net/forum202012/messages/27.htm

**

- "Utvisa den pedofilen Abit Dundar och samverkande kriminella!", ropar folk
vad jag spelade in idag vid utrikesdepartementet... - Anna Lindh var i
Thailand och de samtliga anställda är sjukskrivna som utnyttjar tillfället att
golfa på Gotland.. - Betyder att folk skriker förgäves... -
Bedöm själv!.. Får jag höra inspelningen av radioredaktören?... -
Varsågoda!.. Pedofilen Abit Dundar och den högtuppsatta incesthärvans
kriminella samverkande borde utvisas, istället för de drabbade folkets
representerade innocenta... Men det låter överdrivelse att de högt uppsatta
ansvarige gör helt tvärs... Den svenska regeringen har nu beslutat utvisa fela
personer istället för kriminella. Det är otroligt idiotiskt... Det blev
förvånande då folk informerades om att den skurkaktiga härvan sosisregeringen
utvisar inte pedofiler som blandade i infostölder och en rad relaterade brott,
utan diplomater på den irakiska ambassaden.
- Officiellt anges ´´flyktingspionage´´ vara anledningen till utvisningen, men
det är naturligtvis något alla oberoende medier och sakkunnige omedelbart kan
avfärda som lögn! Kom ihåg att sanningen är det första offret i ett krig och
krig är just det Irak varit utsatt för de senaste tolv åren; Gulfkriget inleddes
1991 och Irak har allt sedan dess varit föremål för bombningar i större eller
mindre omfattning. En ny större bombningskampanj med efterföljande markinvasion
skulle bara innebära en ny upptrappning av det krig som startades av George Bush
den äldre och som sedan togs över, och fortsattes, av Bill Clinton resp. George
Bush den yngre.
- Sionistiska medieparasiter nöjer sig med detta, som vanligt.. Men det finns ju
oberoende medier som försökte medelbart att få kontakt med Qassim Al-Zuhairi, en
av diplomater som motsätter sig provokationen, men han visade sig vara
oanträffbar när man ringde. Det kan dock ändå nämnas att oberoende kretsar
alltid blivit mycket vänligt bemötta på den irakiska ambassaden och helt klart
är att Qassim har viktigare saker för sig än att ägna sin tid åt
flyktingspionage. Varje vettig människa borde dessutom ställa sig frågan vad den
irakiska ambassaden skulle ha för anledning till att ´spionera´ på desertörer
och kriminella irakier i SvekJa?
- Utvisningen av två irakiska diplomater från Sverige i en tid som denna, när
Irak vilken dag som helst riskerar att totalförintas av världens enda supermakt,
är naturligtvis ett sätt för Göran Persson att underkasta sig USA även om
Sverige officiellt kräver ett godkännande från FN innan det accepterar kriget.
Utvisningen bidrar till att svartmåla den irakiska regeringen och ger Göran
Persson möjlighet att, efter ett framgångsrikt anfallskrig från USA, försvara
det amerikanska agerandet med motivering att Irak bröt mot de mäskliga
rättigheterna osv osv.
- Det är en skam att det svenska folket låter sig representeras av så fega
politiker som kapitalets preimerbastarden Göran Persson och sionismen billiga
horan Anna Lindh vilka aldrig tar ställning fullt ut, utan hela tiden vacklar
fram och tillbaka varthelst vinden blåser, men alltid på ett eller annat sätt,
likt en piskad hund, kryper för sina herrar i Washington.
- Jag håller med dig!.. Om flyktingspionage verkligen hade varit orsaken till
utvisningen hade det, med tanke på världssituationen och den akuta krigsrisken,
varit bättre att vänta med den tills allt lugnat ned sig för att inte i onödan
kasta mer bränsle på elden. Dessutom folk vet och vissa namn blivit avslöjade om
de sanna informativa stölder hos de högt uppsatta skukar... De som listiga
sk*ter i sig, hävdar att folk stinker... MEN nu är det ju så att kontrollbegäret
över oljan, Israels expansionslusta samt de inflytelserika kristna
fundamentalisterna i USA är de verkliga orsakerna till kriget och det går ju
inte att säga öppet, därför koncentrerar sig Iraks fiender i allt större
utsträckning på de påstådda brotten mot de mänskliga rättigheterna för att
motivera ett anfallskrig. Ursprungligen var det tänkt att de s k
massförstörelsevapnen skulle vara den officiella anledningen, men nu sätter de
´besvärliga´ inspektörerna käppar i hjulen plus att allt fler öppet talar om att
Irak sedan flera år tillbaka redan är desarmerat. Således blir de mänskliga
rättigheterna i allt större utsträckning argumentet för krig och Göran Persson
har nu gjort vad han har kunnat för att stödja (krypa för!) ´´Big Brother´´ och
dess riddaren den sionistiska imperialismen.
**
- Den här berättelsen låter som en perfekt uppsats för högskolan och
universitet. - Definitely!.. Eftersom den här story innehåller både fakta och
dagens levande skildringar. - Menas både studenter, doktorander kan använda
detta ämnet? - Just det!... Högsta graden av skolarbetet, förtjänat högsta
poäng vid högskoleämbetet!... Även blivande professorer söker ständigt den här
kanalen som heter FM Channel Independent Laponia.. - Det passar mig
perfekt för att jag älskar forska sanningen och uppfriska minnet... - Visst!..
Det går bra om man har så kallade "Independent Brain " kapacitet att se
verklighetens ansiktet, att kommentera fritt, både konstnärligt och
vetenskapligt när det duger... - Låt höra sändningen! Skruva upp
ljudet, snälla! - Varsågoda, kamrater! **
- Man behöver inte vara incest-brottsling inte heller något liknande att sysla
med datastölder och det inte går att vara som ensam galning...
- Självklart!...
- Men de som granskar fallet upptäckte något annat som överraskning... Det är
sjävklart inte amatörmässigt sk*t som Abit Dundar och liknande hundar begår...
Men vi förvånar nu hur de ansvarige missat de andra samverkande som låtsas
anställda i de ännu känsligare infoavdelningen råttor i IB...
- Försvarsdepartementet? Vad är sambandet med de rekryterade kriminella?
- Jag ska ge bara ett exempel då gissar du vad reölationen är... Känner du Helge
Löfstedt?
- Visst!.. En gång arbetade hon hos mig som biträdande anställd i Hägersten...
Men vad hon sysslar nuförtiden, vet ingen...
- Vet ingen!.. Det är sant och mer skrämmande... Nu är hon bitröädande råtta hos
de sionistiska chefer... Vad gör du där?
- Jag ringer till Helge!.. Vi har bra förhållanden... 08-744 38 28 Eller borde
jag mejla till henne; jo, hon har lämnat å kontoret; här, just det:
helge.lofstedt@defence.ministry.se
- Vänta lite!... Vad gör du? Ska du verkligen ringa henne och ska fråga varför
blandat I gänget som transferar infoflödet till Tel Aviv?
- Snarare... Om våra företagsamhet!.. Jag ska klandra henne om hon verkligen
stulit känsliga info som sin nya grannen, nära vännen Abit Dundar... Jag såg de
möts ofta här lokalen som låtsas vara Fp lokalföreningen i Hägersten
- Herregud!.. Lämna luren (...), lämna!.. Man får inte prata sådana saker så
enkelt, direkt via telekopplingar... Skämtar du kanske?!
- Varför inte!.. Kanske hon som stulit mitt förtegas info med som förorsakat...
- Sluta (...)!.. Nu fattar jag varför du gick i konkurs!...
- Kafe?
- Sätt dig där, jag hämtar det!... Stackare svenskar... Stackare manipulerade IB
- Interna Bolaget?
- Vad?
- IB?
- Herregud!.. Lämna kaffeet, ge mig Alvedon paketet istället... Du irriterar mig
så obehagligt sätt..
- ?!

***